banner

Regionálne zhromaždenie KST Stará Ľubovňa - 17.3.2022

Za účasti 54 našich členov sa uskutočnilo Regionálne zhromaždenie KST Stará Ľubovňa s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Program RZ RR KST SL
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Voľba volebnej komisie
5. Správa Mandátovej komisie

6. Správa o činnosti
7. Správa o činnosti Komisie značenia

8. Správa o hospodárení za roky 2018-2021
9. Revízna správa
10. Kalendár podujatí na roky 2022-2025
11. Návrh rozpočtu na roky 2022-2025

12. Diskusia
13. Voľby predsedu RR KST Stará Ľubovňa a výboru RR KST Stará Ľubovňa a Revíznej komisie, Voľba delegáta na zasadnutie Valného zhromaždenia KST
14. Uznesenie
15. Záver

Výsledky volieb:

Výbor Regionálnej rady Klubu slovenských turistov Stará Ľubovňa v zložení:

     1)      Pavel Mrug, predseda klubu
2)      Ján Staš - hospodár
3)      Milan Malý – predseda cykloturistiky
4)      Marta Svitanová – predseda ORM
5)      Jaroslav Macko – predseda lyžiarskej turistiky
6)      Miroslav Olejník – predseda značenia
7)      Milan Ružík – predseda vysokohorskej turistiky
8)      Robert Zima – predseda pešej turistiky
9)      Anton Novák – predseda TJ Slavoj
10)  Marián Knapík – predseda TJ Hromoš

Revízna komisia RR KST Stará Ľubovňa v zložení:

     1)      Dušan Knapík - predseda komisie
2)      Stanislav Šivčo - člen
3)      Daniela Rindošová - člen

Voľba delegáta na VZ KST na štvorročné funkčné obdobie – Pavel Mrug – predseda (zástupca - Ján Staš)