banner

Konferencia OT ŠKM SL - 2.3.2023

PROGRAM KONFERENCIE OT ŠKM STARÁ ĽUBOVŇA:


1. Otvorenie

2. Schválenie programu konferencie OT ŠKM SL

3. Kontrola úloh

4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

5. Správa mandátovej komisie

6. Správa o činnosti OT ŠKM SL za rok 2022

7. Správa o hospodárení za roky 2022 

8. Kalendár podujatí na rok 2023

9. Návrh rozpočtu na roky 2023

10. Diskusia

11. Návrh uznesenia

12. Záver


Srdečne pozývame našich členov.